MENU

1.1 BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

 • Merancang, mengkaji dan menyediakan kertas-kertas cadangan bagi penambahan / pengisian perjawatan.
 • Mengendalikan urusan berkaitan kes-kes tatatertib, prosedur, pencen,  pinjaman, perubatan dan kebajikan kakitangan.
 • Mengurus pengisian jawatan baru, kontrak, sambilan,sementara, pengambilan dan penempatan pegawai.
 • Mengurus Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL).
 • Mengurus laporan dan rekod prestasi pegawai dan kakitangan.
 • Mengurus rekod dan dokumentasi jabatan, berurusan untuk tapisan BPR,  Laporan Keutuhan Jabatan.
 • Pembangunan sumber manusia dan latihan.

 

 1. Menyediakan belanjawan tahunan Bahagian Pengurusan.

 2. Menerima, mendaftar, mengedar dan menghantar mel.

 3. Mengurusetia  mesyuarat Jawatankusa Bulanan dan Mesyuarat Penuh.

 4. Mengurusetia Majlis Bersama Jabatan.

 5. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus.

 6. Mengurus hal ehwal Ahli Majlis.

 

 

       2. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 • Merangka garis panduan, prosedur dan langkah keselamatan ICT.
 • Menyelenggara peralatan ICT yang dilaporkan dan memeriksa secara berkala dan merekodkan aduan kerosakan.
 • Menyelenggara perisian ICT.
 • Menyelenggara sistem rangkaian setempat (LAN) dan rangkaian luas (WAN).
 • Melaksanakan tugasan audit pengurusan dengan menyemak dan meneliti perjalanan operasi pengurusan setiap jabatan untuk memastikan pergerakannya adalah selaras dengan peruntukan undang-undang, peraturan, polisi dan dasar-dasar yang telah ditetapkan.
 • Menjalankan tugasan audit kewangan ke atas setiap hal ehwal pengurusan kewangan Majlis untuk memastikan beberapa prinsip audit kewangan dipatuhi seperti kebenaran kewujudan suatu transaksi dan peristiwa serta memastikan ia benar-benar berlaku, kesahihan pemilikan harta dan obligasi dan ketetapan.
 • Menjalankan audit penyiasatan dan prestasi ke atas projek-projek Majlis yang telah dijalankan secara kerja segera, sebutharga dan tender, operasi dan pengurusan setiap jabatan dan hal ehwal kewangan Majlis.
 • Sebarang kelemahan dan kecuaian yang dikenalpasti dalam setiap tugasan audit akan didedahkan dengan mengadakan perbincangan secara bersemuka dengan pihak yang berkenaan untuk mendapatkan penjelasan lanjut, kepastian dan kebenaran penemuan audit yang didedahkan sebelum laporan akhir disediakan akan disampaikan kepada pihak pengurusan atasan (Yang DiPertua).
 • Memastikan segala proses kerja dan operasi yang dijalankan oleh pihak pengurusan adalah mematuhi peraturan arahan dan undang-undang yang telah diwartakan.
 • Memastikan standard dan kualiti pengurusan organisasi pada tahap yang baik dan bermutu