MENU

Pentadbiran Majlis Daerah Mersing telah menggariskan  beberapa objektif yang menjadi panduan kepada organisasi iaitu :-

  1. Meningkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan dalam membina serta menyusun sebuah perbandaran yang membangun dan berdaya maju.
  2. Menjadikan Majlis Daerah Mersing sebagai PBT yang "competent" dari segi perancangan yang bersistematik dan mempunyai unjuran pembangunan yang tepat seimbang.
  3. Meningkatkan tahap peranan Majlis kearah satu peranan yang lebih aktif dalam penyediaan projek-projek infrastruktur yang berkualiti, kemudahan awam yang menarik dan kawasan rekreasi yang indah.
  4. Meningkatkan tahap kawalan dan pemeliharaan kesihatan, keselamatan, keindahan alam sekitar dan keharmonian bangsa.
  5. Menjadikan Majlis sebagai penggerak utama pembangunan sosio-ekonomi dan sosio-budaya ke arah peningkatan kualiti hidup rakyat dan membasmi kemiskinan.
  6. Menjadikan Majlis Daerah Mersing sebagai satu badan yang berotonomi kewangan penuh dan mampu berdikari.