MENU

BAHAGIAN 4 [ LORONG BELAKANG ]

Seksyen 65 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Mengkehendaki Tanah Untuk Sebahagian Lorong Belakang
Seksyen 66 Pihak Berkuasa Negeri Boleh Memerintah Lorong Belakang Disusun Atur
Seksyen 67 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Menuntut Kos Pengambilan Bagi Dan Menyusun Atur Atau Membina lorong Belakang
Seksyen 68 Pengisyhtiharan Lorong Belakang Sebagai Jalan Awam
Seksyen 69 Peruntukan Am Berkenaan Dengan lorong Belakang