MENU

BAHAGIAN 15 [ KADAR DAN NILAIAN ]

Seksyen 127 Kuasa Untuk Mengenekan Kadar
Seksyen 128 Kadar Tambahan
Seksyen 129 Membahagikan Kawasan Dan Pegangan Bagi Maksud Kadar
Seksyen 130 Asas Taksiran Kadar
Seksyen 131 [ Dimansuhkan ]
Seksyen 132 Kadar Pemaritan
Seksyen 133 Lamanya Tempoh Kadar
Seksyen 134 Pengecualian Dari Kadar
Seksyen 135 Pengecualian Atau Pengurangan Kadar
Seksyen 136 Kadar Minimum Yang Kena Dibayar
Seksyen 137 Menyediakan Senarai Nilaian
Seksyen 138 Perihal Jika Nama Pemunya Tidak Diketahui
Seksyen 139 Nilaian Bersama Atau Berasingan
Seksyen 140 Penyata Boleh Dikehendaki
Seksyen 141 Notis Mengenai Senarai Nilaian Baru Hendaklah Disiarkan
Seksyen 142 Bantahan
Seksyen 143 Mengesahkan Senarai Nilaian Baru
Seksyen 144 Pindaan Kepada Senarai Nilaian
Seksyen 145 Rayuan
Seksyen 146 Kadar Hendaklah Menjadi Tanggungan Pertama
Seksyen 147 Tindakan Jika Kadar Tidak Dibayar
Seksyen 148 Tindakan Untuk Menuntut Tunggakan
Seksyen 149 Jualan Harta Yang Ditahan
Seksyen 150 Menggunakan Hasil Jualan
Seksyen 151 Menahan Dan Menjual Pengangan
Seksyen 152 Menuntut Kos
Seksyen 153 Kuasa Untuk Memberhentikan Jualan
Seksyen 154 Bantahan Terhadap Tahanan
Seksyen 155 Menuntut Kadar Yang Telah Dibayar Oleh Penduduk
Seksyen 156 Tunggakan Boleh Didakwa Sebagai Hutang
Seksyen 157 Keterangan Mengenai Kadar
Seksyen 158 Taksiran, Dsb., Yang Tidak Mengikut Bentuk Cara Tidak Boleh Dicabar
Seksyen 159 Tanggungan Pemunya Atas Pemecah Bahagian Atau Penyatuan Pegangan-Pegangan
Seksyen 160 Notis Mengenai Pindahmilik Pegangan Berkadar
Seksyen 161 Notis Mengenai Bagunan Baru
Seksyen 162 Pulangan Balik Mengenai Bangunan Yang Tidak Diduduki
Seksyen 163 Peruntukan Bagi Mengkadar Bangunan Diatas Tanah Kerajaan Negeri Atau Tanah Yang Dirizabkan
Seksyen 164 Kecualian