MENU

BAHAGIAN 11 [ TEMPAT-TEMPAT PERKUBURAN, KREMATORIUM DAN MENGELUARKAN MAYAT DARI KUBUR ]

Seksyen 94 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Mengadakan Tanah Perkuburan Dan Krematorium Dan Mengeluarkan Lesen Untuknya
Seksyen 95 Penalti Bagi Pengebumian Yang Menyalahi Undang-Undang
Seksyen 96 Kuasa Untuk Menutup Tanah Perkuburan Dan Krematorium
Seksyen 97 Mengeluarkan Mayat Dari Kubur
Seksyen 98 Kuasa Untuk Membuat Undang-Undang Kecil
Seksyen 99 Menyimpan Daftar
Seksyen 100 Undang-Undang Bertulis Lain Tidak di Pakai