MENU

 

BAHAGIAN 3 [ PEGAWAI-PEGAWAI DAN PEKERJA-PEKERJA PIHAK BERKUASA TEMPATAN ]

Seksyen 16 Senarai Jawatan
Seksyen 17 Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Mengadakan Tatatertib,Dsb.,Bagi Pegawai-Pegawainya
Seksyen 18 Kumpulan Wang Bekaltua Atau Kumpulan Wang Simpanan

 

BAHAGIAN 4 [ PERJALANAN URUSAN ]

Seksyen 19 Pejabat Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 20 Mesyuarat Biasa
Seksyen 21 Mesyuarat Khas
Seksyen 22 Notis Mengenai Mesyuarat
Seksyen 23 Mesyuarat-Mesyuarat Pihak Berkuasa Tempatan Hendaklah Terbuka Kepada Orang Ramai
Seksyen 24 Kuorum
Seksyen 25 Pengerusi Mesyuarat
Seksyen 26 Undi Lebih Suara Memutuskan
Seksyen 27 Minit Hendaklah Disimpan Mengenai Segala Perjalanan
Seksyen 28 Pelantikan Jawatankuasa
Seksyen 29 Peraturan Tetap Untuk Mengawal Perjalanan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 30 Kusaa Luar Biasa Dalam Perkara Kecemasan
Seksyen 31 Sahnya Perbuatan Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 32 Pengesahan Dan Peyempurnaan Dokumen
Seksyen 33 Pengecualian Ahli Majlis, Dsb., Daripada Tanggungan Sendiri
Seksyen 34 Hilang Upaya Ahli Majlis Bagi Mengundi Oleh Kerana Ada Mempunyai Kepentingan Dalam Kontrak Dsb.,
Seksyen 35 Sekatan
Seksyen 36 Kontrak
Seksyen 37 Cara Meyempurnakan Kontrak Lebih Daripada Sepuluh Ribu Ringgit
Seksyen 38 Pekerja Tidak Boleh Mempunyai Kepentingan Dalam Kontrak