MENU

 

BAHAGIAN 5 [ PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM KEWANGAN ]

Seksyen 39 Hasil Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 40 Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 41 Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan Untuk Mendapatkan Pinjaman
Seksyen 42 Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan Mengeluarkan Gadai-Janji Atau Stok Debendur Dan Membuat Peraturan Mengenainya
Seksyen 43 Notis Mengenai Amanah, Gadaian Atau Lain-Lain Kepentingan Tidak Boleh Diterima
Seksyen 44 Sekuriti Hendaklah Menjadi Pelaburan Amanah
Seksyen 45 Remedi Kerana Mungkir
Seksyen 46 Kuasa Meminjam Bagi Maksud-Maksud Khas
Seksyen 47 Pinjaman Oleh Kerajaan
Seksyen 48 Pinjaman Menjadi tanggungan Pertama Atas Hasil Dan Aset
Seksyen 49 Pendahuluan Dengan Jalan Overdraf
Seksyen 50 Kumpulan Wang Penjelas
Seksyen 51 Pihak Berkuasa Negeri Boleh Memberi Arahan Mengenai Kumpulan Wang Penjelas
Seksyen 52 Kumpulan-Kumpulan Wang Pembaharuan Dan Insurans