MENU

BAHAGIAN 4 [ PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TERHADAP RISIKO-RISIKO PIHAK KETIGA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR ]

 

Seksyen 89

Tafsiran

Seksyen 90

Pembawa-Pembawa Kenderaan Motor Hendaklah Diinsurankan Terhadap Risiko Pihak Ketiga

Seksyen 91

Kehendak-Kehendak Berkenaan Dengan Polisi

Seksyen 92

Pemberian Penyata Dan Maklumat Oleh Penanggung Insuran

Seksyen 93

Kehendak-Kehendak Berkenaan Dengan Jaminan

Seksyen 94

Syarat-Syarat Tertentu Dalam Polisi Atau Jaminan Tidak Mempunyai Apa-Apa Kuasa

Seksyen 95

Pengelakkan Penghadang Keatas Bidang Polisi-Polisi Risiko Pihak Ketiga

Seksyen 96

Kewajipan Penangggung Insuran Untuk Menunaikan Hukuman Terhadap Orang-Orang Yang Mengambil Insuran Berkenaan Dengan Risiko Pihak Ketiga

Seksyen 97

Hak-Hak Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Insuran

Seksyen 98

Kewajipan Untuk Memberi Maklumat Yang Perlu Kepada Pihak Ketiga

Seksyen 99

Penyelesaian Diantara Penanggung-Penanggung Insuran Dan Orang-Orang Yang Mengambil Insuran

Seksyen 100

Kebankrapan dll., Tidak Menjejaskan Tuntutan Pihak Ketiga

Seksyen 101

Hak-Hak Lanjut Pihak –Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Insuran

Seksyen 102

Penyerahan Balik Perakuan Disebabkan Pembatalan Polisi

Seksyen 103

Pengemukaan Perakuan

Seksyen 104

Penanggung Insuran Hendaklah Diberitahu Mengenai Apa-Apa Kejadian

Seksyen 105

Deposit

Seksyen 106

Pemakaian Bahagian Ini Kepada Jaminan

Seksyen 107

Kaedah-Kaedah